ԵՊՀ երկրագիտություն մասնագիտական խորհուրդ
Խորհրդի շիֆրը` 005
Հասցե`
ք.Երևան,
Ալեք Մանուկյան 1,
աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ
+(374)010 55-25-93 geo_dean@ysu.am
Խորհրդի կազմ (թվանիշը՝ ԻԴ.04.01)
1 Վարդանյան Վահրամ Պանդուխտի (խորհրդի նախագահ) տեխ. գիտ. դոկտոր ԻԴ.04.02
2 Մարգարյան Լիաննա Արմենի (խորհրդի նախագահի տեղակալ) տեխ. գիտ. դոկտոր ԻԴ.04.01
3 Գրիգորյան Մարատ Արիսի (խորհրդի քարտուղար) երկ. գիտ. թեկնածու ԻԴ.01.08
4 Բաբայան Գայանե Հրանտի տեխ. գիտ. դոկտոր ԻԴ.04.01
5 Սուքիասյան Աստղիկ Ռաֆիկի տեխ. գիտ. դոկտոր ԻԴ.04.01
6 Բոյնագրյան Վլադիմիր Ռուբենի աշխ. գիտ. դոկտոր ԻԴ.03.01
7 Հայրոյան Սարգիս Հրաչիկի երկր. գիտ. դոկտոր ԻԴ.01.01
8 Կարապետյան Գևորգ Մելքոնի աշխ. գիտ. դոկտոր ԻԴ.03.01
9 Էֆենդյան Պարույր Սերգեյի տեխ. գիտ. դոկտոր Զ.01.01
10 Սամվելյան Ներսես Իշխանի աշխ. գիտ. թեկնածու ԻԴ.03.01

Երկրագիտության 005 մասնագիտական խորհրդին թույլատրվել է դոկտորական և թեկնածուական ատենախոսությունների պաշտպանություններ կազմակերպել Հայաստանի գիտական աստիճանաշնորհման անվանացանկի հետևյալ մասնագիտությամբ.

ԻԴ.04.01 – Երկրաբանապահպանություն (տեխնիկական, աշխարհագրական գիտություններ)

Երկրագիտության 005 մասնագիտական խորհրդի գործունեության ժամկետը սահմանվել է մինչև 2022թ. դեկտեմբերի 31-ը:

Comments are closed.