ԵՊՀ Երկրագիտություն մասնագիտական խորհուրդ
Խորհրդի շիֆրը` 005
Հասցե`
ք.Երևան,
Ալեք Մանուկյան 1,
աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ
+(374)010 55-25-93 geo_dean@ysu.am
Խորհրդի կազմ (թվանիշը՝ ԻԴ.01.01)
1 Վարդանյան Վահրամ Պանդուխտի (խորհրդի նախագահ) տեխ. գիտ. դոկտոր ԻԴ.04.01
2 Մովսեսյան Ռուբեն Սուրենի (խորհրդի նախագահի տեղակալ) երկ. գիտ. թեկնածու ԻԴ.01.01
3 Գրիգորյան Մարատ Արիսի (խորհրդի քարտուղար) երկ. գիտ. թեկնածու ԻԴ.01.01
4 Բոյնագրյան Վլադիմիր Ռուբենի աշխ. գիտ. դոկտոր ԻԴ.01.01
5 Հայրոյան Սարգիս Հրաչիկի երկ. գիտ. դոկտոր ԻԴ.01.01
6 Հախվերդյան Լեոն Արտավազդի երկ. գիտ. դոկտոր ԻԴ.01.01
7 Մովսիսյան Հարություն Իշխանի երկ. գիտ. թեկնածու ԻԴ.01.01
8 Խաչատրյան Շահեն Վոլոդիայի երկ. գիտ. թեկնածու ԻԴ.01.01
9 Սարգսյան Հովհաննես Հակոբի երկ. գիտ. թեկնածու ԻԴ.01.01
Խորհրդի կազմ (թվանիշը՝ ԻԴ.03.01)
1 Վարդանյան Վահրամ Պանդուխտի (խորհրդի նախագահ) տեխ. գիտ. դոկտոր ԻԴ.04.01
2 Վարդանյան Թրահել Գերասիմի (խորհրդի նախագահի տեղակալ) աշխ. գիտ. դոկտոր ԻԴ.03.01
3 Գրիգորյան Մարատ Արիսի (խորհրդի քարտուղար) երկ. գիտ. թեկնածու ԻԴ.01.01
4 Ավագյան Արամայիս Ռոստոմի աշխ. գիտ. դոկտոր ԻԴ.03.01
5 Կարապետյան Գևորգ Մելքոնի աշխ. գիտ. դոկտոր ԻԴ.03.01
6 Մանասյան Մաքսիմ Գառնիկի աշխ. գիտ. դոկտոր ԻԴ.03.01
7 Մելքումյան Սերգեյ Ավանեսի աշխ. գիտ. դոկտոր ԻԴ.03.01
8 Դավթյան Պետրոս Գարուշի աշխ. գիտ. թեկնածու ԻԴ.03.01
9 Պոտոսյան Ակսել Հարությունի աշխ. գիտ. թեկնածու ԻԴ.03.01
Խորհրդի կազմ (թվանիշը՝ ԻԴ.04.01)
1 Վարդանյան Վահրամ Պանդուխտի (խորհրդի նախագահ) տեխ. գիտ. դոկտոր ԻԴ.04.01
2 Փիրումյան Գևորգ Պետրոսի (խորհրդի նախագահի տեղակալ) տեխ. գիտ. դոկտոր ԻԴ.04.01
3 Գրիգորյան Մարատ Արիսի (խորհրդի քարտուղար) երկ. գիտ. թեկնածու ԻԴ.01.01
4 Բաբայան Գայանե Հրանտի տեխ. գիտ. դոկտոր ԻԴ.04.01
5 Դանիելյան Կարինե Սուրենի աշխ. գիտ. դոկտոր ԻԴ.04.01
6 Սայադյան Հովիկ Յախշիբեկի աշխ. գիտ. դոկտոր ԻԴ.04.01
7 Աչոյան Ժոռա Առաքելի տեխ. գիտ. թեկնածու ԻԴ.04.01
8 Գրիգորյան Արսեն Թորգոմի աշխ. գիտ. թեկնածու ԻԴ.04.01
9 Մուրադյան Վահագն Սոսի աշխ. գիտ. թեկնածու ԻԴ.04.01

Երկրագիտության 005 մասնագիտական խորհրդին թույլատրվել է թեկնածուական ատենախոսությունների պաշտպանություններ կազմակերպել Հայաստանի գիտական աստիճանաշնորհման անվանացանկի հետևյալ մասնագիտություններով.

ԻԴ.01.01 – Ընդհանուր երկրաբանություն (երկրաբանական գիտություններ)

Երկրագիտության 005 մասնագիտական խորհրդին թույլատրվել է դոկտորական և թեկնածուական ատենախոսությունների պաշտպանություններ կազմակերպել Հայաստանի գիտական աստիճանաշնորհման անվանացանկի հետևյալ մասնագիտություններով.

ԻԴ.03.01 – Աշխարհագրություն (աշխարհագրական գիտություններ)
ԻԴ.04.01 – Երկրաբանապահպանություն (տեխնիկական, աշխարհագրական գիտություններ)

Երկրագիտության 005 մասնագիտական խորհրդի գործունեության ժամկետը սահմանվել է մինչև 2018թ. դեկտեմբերի 31-ը:

Comments are closed.