ԵՊՀ-ում գործող մասնագիտական խորհուրդները
N
Ատենա-խոսական խորհրդի շիֆրը
Մասնագիտության շիֆրը
Գիտության բնագավառը
1.
001
իրավաբանություն
2.
երկրագիտություն
3.
օտար
լեզուներ
4.
գրականագիտություն
5.
Փիլիսոփայություն և
սոցիոլոգիա
6.
տնտեսագիտություն
7.
Մաթեմատիկական կիբեռնետիկա և մաթեմատիկական տրամաբանություն
8.
ֆիզիկա-
մաթեմատիկական և տեխնիկական
9.
ֆիզիկա-
մաթեմատիկական
10.
կենսաֆիզիկա
11.
քաղաքագիտություն
12.
մանկավարժության տեսություն և պատմություն
13.
արտասահմանյան գրականություն
14.
ընդհանուր հոգեբանություն, հոգեբանության տեսություն և պատմություն, անձի հոգեբանություն
15.
կրոնի տեսություն և պատմություն (պատմական գիտություններ)

Comments are closed.